Przejdź do treści

20.02.2024 r.

L.p Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i/lub robót
USŁUGODAWCY
1 Transprojekt Gdańsk sp. z o.o. Transprojekt Gdańsk sp. z o.o. Umowa nr I00512/4200047349/2022 z dnia 2022.11.18 Umowa o opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego, wykonawczego i towarzyszących dokumentów Wykonawcy oraz świadczenie usług nadzoru autorskiego.
2 Dalux Aps Zarządzanie procesami oraz dokumentacją budowy na przedmiotowym Kontrakcie.
3 Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne GEOPOL s.c. Marek Szelepa, Piotr Ożóg Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne GEOPOL s.c. Marek Szelepa, Piotr Ożóg Umowa nr 01/338/01/2022 z dnia 2022.12.22 Prace geodezyjno – kartograficzne
4 Pracownia Badań Ekologicznych „NATURA” Marek Wierba Pracownia Badań Ekologicznych „NATURA” Marek Wierba Umowa nr 01/338/01/2022 z dnia 2022.12.20 Inwentaryzacja przyrodnicza
5 GEOCORE sp. z o.o. Monitoring geotechniczny (Świadczenie usług monitoringu istniejącej sieci piezometrów i inklinometreów w ramach przedmiotowego kontraktu.)
6 Ingeo sp. z o.o. Program monitoringu w zakresie lokalizacji badań oraz wytycznych do prowadzenia monitoringu geotechnicznego, hydrologicznego oraz osuwisk i terenów predysponowanych osuwiskowo a także opinii i opracowań do dokumentacji geotechnicznej
7 Biuro Projektów Wodnych Melioracji i Inżynierii Środowiska „Biprowodmel” sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowej branży melioracyjnej
8 Bank Nowy S.A. z siedzibą w Poznaniu Wynajem pomieszczeń biurowych
9 Edward Bieduniecki Pracownia Systemów Alarmowych i Łączności Wykonanie Dokumentacji Projektowej branży teletechnicznej.
10 MMT PROJEKT MARCIN TUZIM Wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej – wysokie napięcia.
11 MGGP S.A. Świadczenie usług w zakresie pomiarów geodezyjnych piezometrów i inklinometrów w ramach monitoringu powierzchniowego osuwisk.
12 NB Architekci Pracownia Projektowa Natalia Balcerzak Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Miejsca Obsługi Podróżnych
13 DUORS Sp.zo.o Opracowanie projektu Systemu Zarządzania Ruchem dla odcinka drogi ekspresowej S19 Domaradz (bez węzła) – Iskrzynia (bez węzła).
14 Konsorcjum firm: Zakład Usług Geologicznych Geotech Sp. z o.o. oraz Geoteko Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o.o. Wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych wraz z opracowaniem dokumentacji.
15 JKG Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy stacji gazowej i przebudowy ochrony katodowej.
16 MGGP sp.zo.o Świadczenie usług geodezyjnych związanych z tyczeniem na terenie Lasów Państwowych
17 OPTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wykonanie dokumentacji projektowej dla odcinka drogi ekspresowej S19Domaradz (bez węzła) – Iskrzynia (bez węzła) w ramach realizowanego kontraktu.
18 TOP PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu ES-1-20 na drodze ekspresowej S19 Domaradz (bez węzła)- Iskrzynia (bez węzła) w ramach realizowanego Kontraktu.
19 „MAT-RiK” Robert Mateja, Krzysztof Mateja s.c. Wykonanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektów i kompleksowej obsłudze (utrzymaniu) tymczasowej organizacji ruchu w trakcie prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych w ramach Inwestycji
DOSTAWCY
1 Nazwa podmiotu Zakres dostaw
PODWYKONAWCY
1 Nazwa podmiotu Zakres zadań

Informacje dla wykonawców i podwykonawcówCzytaj więcej