Przejdź do treści

25.06.2024 r.

Przebieg inwestycji

Krótki opis inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej, drogi S19 na odcinku od węzła Domaradz (bez węzła) do węzła Iskrzynia (bez węzła)  dł. ok. 12,5 km.

Powyższy odcinek stanowi fragment drogim ekspresowej S19 leżącej w korytarzu komunikacyjnym VIA CARPATIA, przebiegającym m.in. przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry i docelowo na południe Europy, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podkarpackiego, w powiatach: brzozowskim i krośnieńskim, na terenie gmin Jasienica Rosielna, Haczów i Korczyna.

Początek opracowania znajduje się w miejscowości Jasienica Rosielna km 45+365,40 – punkt styku z odcinkiem S19 Lutcza – Domaradz (z węzłem) dł. ok. 6,4km.

Koniec opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Iskrzynia km 57+900 – punkt styku z odcinkiem S19 węzeł Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3km.

Zakres inwestycji:

Zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę pełnego zakresu dwujezdniowej drogi na całym projektowanym odcinku drogi, skrzyżowania, wiadukty, mosty, estakady, przepusty, urządzenia ochrony środowiska, miejsca obsługi podróżnych, system zarządzania ruchem, infrastrukturę techniczną związaną i niezwiązaną z drogą, niezbędny zakres przebudów kolizji istniejącej infrastruktury z projektowaną drogą, wyposażenie techniczne dróg, w przypadku potrzeby zabezpieczenie stwierdzonych na trasie osuwisk, a także wszystkie inne obiekty niezbędne dla zapewnienia właściwej realizacji i eksploatacji inwestycji. Planowany odcinek drogi nie przewiduje budowy węzłów drogowych.

Kalendarium

– Zrealizowane – Aktualne – Przyszłe
1. Data Rozpoczęcia
Data: 07.11.2022
2. Etap Projektowania
3. Posiedzenie ZOPI
4. Złożenie wniosku o ZRID
Data: 13.03.2024
5. Uzyskanie Decyzji ZRID
6. Data dotrzymania terminu Kamienia Milowego nr 2: (wykonanie w terminie 24 m-cy od podpisania Umowy, Robót o wartości min. 15% KK)
Data: 07.11.2024
7. Data dotrzymania terminu Kamienia Milowego nr 3: (wykonanie w terminie 30m-cy od podpisania Umowy, Robót o wartości min. 60% ZKK)
Data: 07.09.2025
8. Data ukończenia wszystkich Robót
Data: 07.10.2026

Inwestycja obejmuje w szczególności:

1. Budowę drogi ekspresowej S19 o następujących parametrach technicznych:
 • •  Klasa techniczna – S
 • •  Prędkość  projektowa – 100 km/h
 • •  Prędkość miarodajna – 110 km/h
 • •  Liczba pasów ruchu – 2×2
 • •  Szerokość pasa ruchu – 3,5 m
 • •  Szerokość opasek wewnętrznych – 2×0,5 m
 • •  Szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m
 • •  Szerokość pasa dzielącego – 5,0m wraz z opaskami
 • •  Szerokość poboczy gruntowych – min 0.75 m
 • •  Skrajnia pionowa – 5,0 m
 • •  Obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś
2. Budowę następujących obiektów inżynierskich:
 • •  7 estakad w ciągu drogi ekspresowej w tym 3 pełniące funkcję przejścia dla zwierząt oraz 3 pełniące funkcję przejścia dla zwierząt średnich
 • •  7 wiaduktów nad drogą ekspresową w ciągu istniejących dróg poprzecznych
 • •  2 przejścia dla zwierząt średnich dołem (pod drogą ekspresową)
 • •  1 przejście dla zwierząt dużych dołem (pod drogą ekspresową)
 • •  8 mostów w ciągu drogi ekspresowej w tym 2 pełniące funkcję przejść dla zwierząt małych
 • •  1 wiadukt w ciągu drogi ekspresowej
 • •  3 przepusty pod drogą ekspresową
3. Budowę Miejsc Obsługi Podróżnych:
 • •  MOP „Zagórze” str. Prawa, przystosowany do kat. III
 • •  MOP „Zagórze” str. Lewa, przystosowany do kat. II
4. Budowę łącznic, przejazdów, innych dróg oraz dodatkowych jezdni obsługujących przyległe tereny:
 • •  Przejazd  w km ok. 45+661 – Droga powiatowa nr 2028R
 • •  Przejazd  w km ok. 46+759 – Drga Gminna 115839R
 • •  Przejazd  w km ok.47+910 – Droga Powiatowa nr 2029R
 • •  Przejazd  w km ok.49+540 – Droga Gminna 115819R
 • •  Przejazd w km ok. 50+364 – Droga Powiatowa nr 2030R
 • •  Przebudowa starodroża drogi powiatowej 2030R
 • •  Przejazd w km ok. 51+973 – Droga Krajowa nr 19
 • •  Przebudowa drogi powiatowej nr 1965 – włączenie do Drogi Krajowej nr 19 w km S19 ok. 51+973
 • •  Przejazd w km ok. 53+520 – Droga Powiatowa nr 2062R
 • •  Przejazd w km ok. 54+204 – Droga Krajowa nr 19
 • •  Przejazd w km ok. 54+480 – Droga Powiatowa nr 2056R
 • •  Przejazd w km ok. 55+864 – Droga Gminna nr 115729R
 • •  Przejazd w km ok. 57+163 – Droga Powiatowa nr 1972R
 • •  Przejazd w km ok. 57+838 – Droga Gminna nr 115733R
 • •  Dodatkowe jezdnie obsługujące przyległy teren
 • •  Przebudowa/przełożenie dróg istniejących w śladzie dodatkowych jezdni obsługujących przyległy teren
 • •  Inne drogi przebudowywane w związku z budową drogi ekspresowej
 • •  Wjazdy awaryjne
 • •  Infrastruktura dla pieszych i rowerzystów
5. Budowa elementów ochrony środowiska
6. Budowa odwodnienia drogi
7. Montaż zabezpieczeń akustycznych
8. Wykonanie nasadzeń zieleni:
 • •  Zieleń izolacyjno-osłonowa
 • •  Zieleń ozdobna
 • •  Zieleń na przejściach dla zwierząt wraz z zielenią naprowadzającą
 • •  Zieleń uzupełniająca
 • •  Zieleń dogęszczająca pełniąca funkcję strefy ekotonowej
9. Przebudowę istniejącej sieci komunikacyjnej kolidującej z projektowaną drogą S19
10. Przebudowę następującej infrastruktury technicznej związanej z drogą:
 • •  Sieci teletechniczne (w tym m. in. Do systemu SZR)
 • •  Kanał technologiczny
 • •  Sieci wodno-kanalizacyjne na potrzeby MOP
 • •  Sieci energetyczne ( w tym m. in. Instalacje oświetlenia drogowego, zasilania SZR, MOP)
 • •  Sieci gazowe na potrzeby MOP
 • •  Kanalizacja deszczowa
11. Przebudowę następującej infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą:
 • •  Sieci teletechnicznych
 • •  Sieci wodno-kanalizacyjnych
 • •  Sieci energetycznych
 • •  Sieci gazowych
 • •  Sieci melioracyjnych